Soru Önergeleri

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin Sayıştay raporlarına yansıyan usulsüzlükleri Meclis gündeminde

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Ali KENANOĞLU, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin Sayıştay raporlarına yansıyan usulsüzlüklerini Meclis gündemine taşıdı. İçişleri Bakanlığı’na verdiği soru önergesinde amir mevzuat hükümleri çerçevesinde yerine getirilmesi gereken görevlerde 17 adet usulsüzlük tespit edildiğini belirten Kenanoğlu, 2020 Sayıştay Raporu’nda da tespit edilen toplu ulaşım hatlarının ihalesiz ve süresiz olarak kullandırılması usulsüzlüğünün çözüme kavuşturulmayarak devam ettirildiğini ifade etti.

Soru önergesi metni aşağıda yer almaktadır.


 

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

 

 

Aşağıda belirtilen sorularımın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından Anayasanın 98. ve TBMM İçtüzüğünün 96. ve 99. maddeleri uyarınca yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

 

 

 

 

 

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığının 2021 yılı Sayıştay Denetim Raporuna göre; Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığının uygulamakla yükümlü olduğu amir mevzuat hükümleri çerçevesinde yerine getirilmesi gereken görevlerde 17 adet usulsüzlüğün yapıldığı tespit edilmiştir.

Söz konusu raporda öne çıkan bazı usulsüzlüklerin arasında;

 • Belediyenin mülkiyetinde bulunan maddi olmayan varlıkların değerinin 5.968.784,14 TL olduğu, Belediyenin mali tablolar hesabında 19.876.851,02 TL tutarında varlık kayıtlı olduğu ve dolayısıyla mali tablolar ile mevcut sahip olunan maddi olmayan varlıklar arasında 13.908.066,88 TL’lik farkın bulunduğu,
 • Balıkesir ilinde 82 adet 2’nci ve 3’üncü Sınıf Gayrisıhhî Müessese Ruhsatı olan zeytinyağı imalathanesi bulunduğu, ancak Büyükşehir Belediyesi tarafından mevzuat hükümleri gereğince ruhsatlandırma işlemleri ve Çevre Kanunu kapsamında denetimlerin yapılmadığı,
 • Belediyede görev alan kadrolu 286 işçinin toplam 34.543 gün kullanılmamış ücretli yıllık izin hakkı bulunduğu, 286 işçiden 123’ünün 100 ile 200 gün arasında, 29’unun 200 ile 300 gün arasında, 10’unun da 300 ile 400 gün arasında kullanmadığı yıllık izinlerinin olduğu,
 • Belediyenin toplu ulaşım hizmetlerinin, Danıştay’ın görüşü ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kararıyla süresi 49 yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebileceği hükümleri gözetilmesi gerekirken, yolcu taşıma izni ile verilen ve süresi dolan 2217 adet ticari minibüs hattının imtiyazı aşan şekilde fiili olarak süresiz ihalesiz kullandırıldığı,
 • Belediyenin mülkiyetinde bulunan 22 adet taşınmazın ihale edilmeksizin ecrimisil karşılığında işgale süreklilik kazandırılarak kullandırıldığı,

Görülmüştür.

Diğer taraftan;

2020 Sayıştay Raporunda da konu edilen toplu ulaşım hatlarının ihalesiz ve süresiz olarak kullandırılması usulsüzlüğünün 2021 yılında da yerine getirilmediği tespit edilmiştir.

Bu bağlamda;

 1. Taşınmazlara ilişkin envanter, kayıt ve değer tespit işlemleri neden yapılmamıştır?
 2. Kullanım ömrü tamamlanmış veya ortadan kalkmış maddi olmayan varlıklar neden hesaplarda takip edilmektedir?
 3. Devir tasfiye ve paylaştırma komisyonu kararına göre belediyeye devredilen taşıtların taşınır envanterine ve muhasebe kayıtlarına alınmasına yönelik işlemler neden yapılmamıştır?
 4. Parasal limitler dâhilinde yapılan mal alımlarında bütçeye konulan ödeneğin %10’u kamu ihale kurulunun uygun görüşü alınmadan neden aşılmıştır?
 5. Akaryakıt istasyonları ve içerisinde bulunan işletmeler yetkili idare tarafından neden ruhsatlandırılmamıştır?
 6. Alışveriş merkezi niteliğindeki yerlerde bulunan işletmelere neden ilçe belediyesi tarafından işletme ruhsatı verilmektedir?
 7. İlçe belediyeleri ile yapılan protokollere istinaden harcama belgeleri sunulmadan neden ödeme yapılmaktadır?
 8. Birinci sınıf gayrisıhhî müessese niteliğindeki zeytinyağı imalathanelerinin denetim ve ruhsatlandırma çalışmaları neden yapılmamıştır?
 9. Canlı müzik izin belgesi olmayan eğlence işletmeleri neden bulunmaktadır?
 10. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis edilen taşınmazların bakım ve onarım giderleri neden üstlenilmektedir?
 11. İşçilerin yıllık ücretli izinleri neden kanuna uygun olarak kullandırılmamaktadır?
 12. Mal ve hizmet alımlarına ilişkin teknik şartnamelere rekabeti engelleyici hükümler neden konulmaktadır?
 13. Parasal limitlerin altında kalmak amacıyla mal ve hizmet alımları neden kısımlara bölünmektedir?
 14. Toplu ulaşım hatları ile ilgili uygulama neden hatalı yapılmaktadır?
 15. Yapım işlerinde bütün riskler sigortası kapsamında yer alan risk kalemlerinde muafiyet oranı neden yüksek belirlenmiştir?
 16. Yeni birim fiyat tespitinde kullanılan rayiçler için ticaret ve/veya sanayi odasından neden onay alınmamıştır?
 17. Belediye taşınmazları neden ecrimisil karşılığında kullandırılmaktadır?

akenanoglu

alikenanoglu.net
Başa dön tuşu