ManşetTBMM Faaliyetleri

Rekabet Kurulu Üyeleri Yargı Tehdidi Altındadır

HDP İstanbul Milletvekili Ali KENANOĞLU, Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Dair Kanun Teklifi üzerine TBMM Genel Kurulunda Parti Grubu adına yaptığı konuşmada; getirilen bu teklifin 11. maddesi ile Kurul üyeleri üzerinde yargı tehdidi oluşturulmasının önünün açılacağını ifade etti.

Konuya ilişkin Tutanak metni ve konuşma videosu aşağıdadır.


TUTANAK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI

Dönem: 27 Yasama Yılı: 3 Tarih: 11.06.2020 Birleşim: 98 Ham Tutanak Sayfası:571-

Konuşmacı: ALİ KENANOĞLU Seçim Çevresi: İSTANBUL

Tutanak Metni:

    ALİ KENANOĞLU (İstanbul) – Sayın Başkan, sayın vekiller; 11’inci madde üzerine söz almış bulunuyorum.

Mevcut mevzuatta kurulun başkan ve üyeleri görevleriyle bağlantılı olarak işledikleri suçlardan dolayı 4483 sayılı Kanun hükümlerine tabi değilken, yeni teklifle bu durum değişmiş; böylece, kurum başkanı, üyeler ve personelin özerk davranmasına dair güvence ortadan kaldırılmıştır.

Kurul başkanlığı üyeleri kamu görevlisi sayılmış, cezai ve hukuki sorumluluk bakımından Bankacılık Kanunu’nun 104’üncü maddesi hükümlerinin uygulanacağı ifade edilmiştir. Kurulun Başkan ve üyeleri hakkında soruşturma başlatılması Bakanlığın iznine bağlanmıştır. Bu durum, kurumun siyasi talimatlarla hareket eden, iktidar biat eden bir anlayışla idare edildiği algısına ve uygulamasına neden olacaktır.
Yani biz, şu anda, bu Kurulun en önemli yapısının özerk olması gerektiğini ifade ediyoruz ve Kurul üyeleri bu maddeyle birlikte, diğer taraftan da bir yargı tehdidiyle de karşı karşıya.

Yani iktidarın dediğini yapmayan, iktidarın istediği şekilde davranmayan, bütün üyelerinin tek adam tarafından atandığı yetmiyormuş gibi, bu sefer de bunların üzerinde, hani buna rağmen direnen olursa, buna rağmen iktidarın söyledikleri dışında herhangi bir tavır sergileyen olursa bunun karşısında da bu defa, yargı sopası gösteriliyor ve daha önceki yargı güvencesi ortadan kaldırılarak bu sefer, bunların yargılanması Bakanlığın iznine tabi oluyor.

Yani bu durum bir bütün olarak Rekabet Kurulunun özerk yapısını ve bağımsız yapısını tümden ortadan kaldıracak ve tartışmasız bir durumdur. Dolayısıyla bu teklifle Rekabet Kurumunun özerk olarak hareket etmesi ve kararlar alabilmesine dair temel dayanaklar ortadan kaldırılmakta, Kurum tipik bir kamu kurumu niteliğine dönüştürülmek istenmektedir.

Böylece, Kurumun kuruluş felsefesi ortan kaldırılmış olacaktır. Daha önce, Yargıtay, Danıştay, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Kalkınma Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı üye atanma sürecinde öneride bulunabiliyordu. Kurul en başta 11 kişiden oluşmaktaydı.

2005 yılında bu sayı 7’ye düşürüldü ve zaten bütün üyeler şu anda tek bir kişinin atamasına bırakılmıştır. 2018’den önce Yargıtay, Danıştay, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Kalkınma Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından önerilen üyeler arasında yapılan atamalarla belirlenen üyeler, 2018 yılında yapılan bu değişiklikle Rekabet Kurumunun karar organı olup, biri Başkan biri ikinci Başkan olmak üzere Cumhurbaşkanı tarafından atanan toplam 7 üyeden oluşuyor.” denilerek; bu, ifade edilerek Kurumun özerkliği önemli bir ölçüde ortadan kaldırılmışken bu teklifin bu 11’inci maddesiyle birlikte de artık Kurumun hiçbir şekilde özerkliğinden ve bağımsızlığından bahsetmek mümkün değildir.
Biz biliyoruz ki özellikle bu iktidar döneminde yargı tamamen iktidarın kontrolü altında ve onun talimatıyla yöneten ve yönlendirilen bir kurum hâline dönüşmüş durumda. Verilen mahkeme kararları -bu kürsüden defalarca tartışıldı ve anlatıldı, örnekleriyle de anlatıldı- yani yargı serbest bıraksa da yargılama sonucunda hâkim bir serbestlik kararı verse dahi hemen arkasından uyarılarak savcının itirazıyla o karar tersine çevrildiği gibi, o kararı veren hâkimler de başka yerlere sürülmektedir.

Yaşanılan durum budur ve birçok örnekleriyle de özellikle partimizin siyasetçileri, milletvekilleri buna çokça maruz kalmıştır ve kalmaya da devam etmektedir. Bu anlamıyla, bu maddeyle birlikte bu Kurul üyeleri üzerinde de yargı tehdidi oluşturulmuştur, oluşturulmak istenmektedir. 11’inci maddenin özü ve muhteviyatı budur.
Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (HDP sıralarından alkışlar)

akenanoglu

alikenanoglu.net
Başa dön tuşu