ManşetTBMM Faaliyetleri

Kenanoğlu, İş Kazaları Ve Meslek Hastalıklarından Hayatını Kaybedenleri Meclis Gündemine Taşıdı

HDP İstanbul Milletvekili Ali KENANOĞLU, iş kazaları ve meslek hastalıklarından ölenlerin sayısının her yıl artarak devam ettiğini, yeni bir İSİG yasasının çıkarılması gerektiğini belirterek, yanıtlanması istemiyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a soru önergesi verdi.

Soru önergesi metni aşağıdadır.


 

 

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

  

Aşağıda belirtilen soruların Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt SELÇUK tarafından anayasanın 98. ve TBMM İçtüzüğü ’nün 96. ve 99. maddeleri uyarınca yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

 

 

                                                                                                                     

3 Mart İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günüdür. 2012 yılında çıkarılan 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Yasasına rağmen ülkemizde iş kazaları ve iş cinayetleri önlenemiyor. İş kazaları ve cinayetlerinin önlenmesi bir yana her yıl artarak devam ediyor. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi verilerine göre 2019 yılı içerisinde en az 1736 çalışan emekçi iş kazalarında yaşamını yitirmiştir.

6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Yasası tek başına iş kazaları ve cinayetlerini önlemek için yeterli bir yasa değildir. Keza iş güvenliği uzmanlığı, işyeri hekimliği ve diğer sağlık personeli ile ilgili yönetmelikler de defalarca değiştirilmesine rağmen iş kazaları ve iş cinayetleri artarak devam etmektedir.

Sermayenin talepleri doğrultusunda ortaya çıkan serbestleştirme-özelleştirme, sendikasızlaştırma, taşeronlaştırma, esnek/ güvencesiz istihdam biçimleri, çalışma koşullarının ağırlığı, kadın, genç, çocuk emeği sömürüsü ile kayıt dışı istihdam, iş kazaları ve meslek hastalıkları sürekli artmaktadır.

Yürürlükteki İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası sorumlulukları işverenden çok uzmanlara ve hekimlere yüklemektedir. İşyeri hekimi, mühendis, teknik eleman, hemşire ve diğer sağlık personeline yönelik eğitim hizmetleri dışarıdan satın alma yoluyla ticarileştirilmiştir.

İş güvenliği mühendisliği ile teknisyenlik, iş güvenliği uzmanlığı altında bir tutulmaktadır. Bu alanda özel kurumlara yetki tanınmasıyla mühendislik meslek örgütleri devre dışı bırakılmıştır.

Tam zamanlı iş güvenliği mühendisliği de dışlanarak, uzmanlar işverene bağımlı kılınmış yüzlerce eğitim kurumu ve binlerce OSGB kurulmasıyla İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği tamamen ticarileştirilmiştir.

Bütün bunların sonucunda iş kazaları ve ölümlerde sürekli bir artış söz konusudur. Çocuk işçiliği ve mülteci işçilerin sağlıksız koşullarda düşük ücretlerle çalıştırılması da bu alanın sıkıntılı bir sorunu olarak karşımızda durmaktadır.

Bakanlığınız tarafından çıkarılan ve 21 Mayıs 2018 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” te işçi sağlığı ve iş güvenliği alanında meslek hastalıklarına, kazalara ve iş cinayetlerine yol açacak düzenlemeler bulunmaktadır.

Bunun sonucu olarak da 1-49 çalışanı olan işyerlerinde iş güvenliği uzmanlığı ve işyeri hekimliğini mesleği ne olursa olsun işveren veya işveren vekilinin yerine getirmesi yasallaştırılmıştır.

İşyerlerinde İSİG hizmetlerinin yürütülmesi işveren sorumluluğunda olmakla birlikte yapılan düzenleme ile İSİG uzmanları ve işyeri hekimleri devreden çıkartılarak meslek hastalıklarının, iş kazalarının ve ölümlerinin önü açılmıştır.

Bütün bunlara göre;

1- 2019 yılı içerisinde toplam kaç iş kazası meydana gelmiştir?

2- 2019 verilerine göre meslek hastalığına yakalananların sayısı kaçtır ve bunların kaçı yaşamını yitirmiştir?

3- Asıl sorumluluğun işverende olduğu dikkate alınarak kamusal denetim mekanizmalarının içinde olduğu insan odaklı yeni bir İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu yasasının çıkarılmasına yönelik bir çalışmanız var mıdır?

4-Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi iktidar ve işveren ağırlıklı yapısından çıkarılarak sendikalar, üniversiteler, TMMOB, TTB`nin içerisinde olduğu bir yapı haline getirilmesine yönelik bir çalışmanız var mıdır?

5- Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıftaki 100`den fazla çalışanın bulunduğu sanayi işletmelerinde tam zamanlı iş güvenliği mühendisi çalıştırılmasının zorunlu hale getirilmesine yönelik bir çalışmanız var mıdır?

akenanoglu

alikenanoglu.net
Başa dön tuşu