Manşet

Kenanoğlu, Ayvalık Belediyesi’nin Sayıştay raporlarına yansıyan usulsüzlüklerini İçişleri Bakanlığı’na sordu

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Ali KENANOĞLU, Balıkesir Ayvalık Belediyesi’nin Sayıştay raporlarına yansıyan usulsüzlüklerini Meclis gündemine taşıdı. İçişleri Bakanlığı’na verdiği soru önergesinde amir mevzuat hükümleri çerçevesinde yerine getirilmesi gereken görevlerde 29 adet usulsüzlük tespit edildiğini belirten Kenanoğlu, 5018 sayılı kanun uyarınca idare tarafından etkili bir iç kontrol sistemi kurulması gerektiğini ifade etti.

Soru önergesi metni aşağıda yer almaktadır. 


 

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

 

Aşağıda belirtilen sorularımın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından Anayasanın 98. ve TBMM İçtüzüğünün 96. ve 99. maddeleri uyarınca yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

 

 

 

 

 

Balıkesir Ayvalık Belediyesinin 2021 yılı Sayıştay Denetim Raporuna göre; Ayvalık Belediye Başkanlığının uygulamakla yükümlü olduğu amir mevzuat hükümleri çerçevesinde yerine getirilmesi gereken görevlerde 29 adet usulsüzlüğün yapıldığı tespit edilmiştir.

5018 sayılı Kanun uyarınca; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından yeterli ve etkili bir iç kontrol sisteminin kurulması gerekmektedir.

Söz konusu raporun incelenmesindeki bazı tespitlerde;

 • Ayvalık Belediyesinin Gelir Kalemlerinde Tahsilat/Tahakkuk Oranlarının düşük gösterildiği, kira alacağı tahsilat oranının %41,60’da işgal harcı tahsilat oranının ise %52,14’te kaldığı,
 • İlçe Sınırları İçinde Faaliyette Bulunan Bazı İşyerleri İçin Çevre Temizlik Vergisi Mükellefiyeti Tesis Ettirilmediği, çevre temizlik mükellef listesinde 10.289 adet mükellef beyanının bulunduğu halde 427 adet iş yeri için çevre temizlik vergisi tahakkuk ettirilmediği, toplam 1.239 adet işletmenin ruhsatsız faaliyet gösterdiği,
 • Belediyenin taşıtlarına ilişkin envanter kayıtları ile Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik tescil kayıtlarının karşılaştırılması sonucunda, 35 adet taşıtın Belediye envanterinde olmasına karşın İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik tescil kayıtlarında yer almadığı, 38 adet taşıtın ise trafik tescil kayıtlarında olmasına karşın Belediye envanterinde mevcut olmadığı,
 • Belediyenin 2021 yılı sonu itibarıyla 231.303.869,61 TL faiz dâhil iç ve dış borç stoku bulunduğu ve 5393 sayılı Kanun’da belirtilen sınırı 103.846.966,69 TL kadar aştığı tespit edilmiştir.

Diğer taraftan,

 • Belediyenin 2016-2017 yılları Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planını hazırlamasına ve eylem planı hazırlıkları doğrultusunda Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu ve İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu oluşturmasına rağmen devam eden yıllarda çalışmalar devam etmediğinden yeni İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının hazırlanmadığı,
 • Belediyede kamu görevlileri etik davranış ilkeleri ile ilgili eğitim ve bilgilendirme çalışmaları ile ihtiyaç analizine dayalı hizmet içi eğitim planlaması yapılmasına rağmen yetersiz olduğu,
 • Belediyenin kurumsal risklerini tespite yönelik çalışma yapmadığı,
 • Belediyenin iç kontrol risklerini ve hassas görevlere ilişkin prosedürlerini belirlemediği,
 • Gerçekleştirme öncesi ve süreç kontrolleri konusunda bir sistemin tam oluşturulamadığı, ön malî kontrol görevlendirmesinin yapılmadığı, ön mali kontrolün Mali Hizmetler Müdürlüğü Gider Servisi personelleri tarafından yürütüldüğü ve belediyenin ön mali kontrol işlemleri yönergesinin bulunmadığı,
 • Belediyede veri kayıt ve dosyalama sistemi mevcut olmasına rağmen yönetimin ihtiyaç duyduğu gerekli bilgileri ve raporları üretecek ve analiz yapma imkâni sunacak yeterli bir yönetim bilgi sisteminin bulunmadığı,
 • İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik eki listede Ayvalık Belediyesi için tahsis edilen iç denetçi kadrosu bulunmadığından, Belediyede iç denetçi ve iç denetim faaliyetinin bulunmadığı,

Görülmektedir.

Bu bağlamda;

 1. Peşin Tahsil Edilen Kira Gelirleri Dönem Ayırıcı Hesaplarda Neden İzlenmemektedir?
 2. Tahsis Edilen ve Tahsisli Kullanılan Taşınmazlar Varlık Hesaplarında Neden İzlenmemektedir?
 3. Taşınır Niteliğinde Olan Tesisler Neden Hatalı Muhasebeleştirilmiştir?
 4. Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabında Kayıtlı Olan Tutarlardan Geçici Kabulü Yapılanlar Neden İlgili Varlık Hesabına Aktarılmamıştır?
 5. Taşınmazlara İlişkin Kayıt ve Değer Tespit İşlemleri Neden Tamamlanmamıştır?
 6. İşin Sonunda İlgilisine İade Edilmeyen Nakden Alınan Kesin Teminatların Hazineye Gelir Aktarımı İşlemleri Neden Gerçekleştirilmemiştir?
 7. Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Tarafından Belediyeye Aktarılması Gereken Çevre Temizlik Vergisi Payları ve Katı Atık Bedelleri Neden Takip Edilmemiştir?
 8. Belediye Adına Tahsil Edilen Çevre Temizlik Vergisi ve Evsel Katı Atık Bedeli Tahsilatlarından Yapılan Hizmet Bedeli Kesintisinin İadesine İlişkin Takip Neden Yapılmamıştır?
 9. Belediye Taşınmazlarının Ecrimisil Karşılığı Kullandırılması ve Ecrimisil Tahsilat/Tahakkuk Oranı Neden Düşük Olmuştur?
 10. Bütçe Emanetleri Hesabında Kayıtlı Tutarlar Muhasebe Kayıtlarına Alındığı Sıraya Göre Neden Ödenmemiştir?
 11. Çevre Temizlik Vergisi Payı Büyükşehir Belediyesine Neden Aktarılmamıştır?
 12. Gelir Kalemlerinde Tahsilat/Tahakkuk Oranları Neden Düşük Olmuştur? Kira alacağı tahsilat oranı neden % 41,60’da, işgal harcı tahsilat oranı neden %52,14’te kalmıştır?
 13. İlçe Sınırları İçinde Faaliyette Bulunan Bazı İşyerleri İçin Çevre Temizlik Vergisi Mükellefiyeti Neden Tesis Ettirilmemiştir? Çevre temizlik mükellef listesinde 10.289 adet mükellef beyanının bulunduğu halde 427 adet iş yeri için neden çevre temizlik vergisi tahakkuk ettirilmemiştir?
 14. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Olmadan Faaliyet Gösteren İşyeri ve İşletmeler Neden Bulunmaktadır? Toplam 1.239 adet işletme neden ruhsatsız faaliyet göstermektedir?
 15. Mevduatlar Mevzuat Hükümlerine Uygun Olarak Vadeli Hesaplarda Neden Değerlendirilmemiştir?
 16. Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payı Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına Neden Gönderilmemiştir?
 17. Taşınmazların Cins Tashihleri Neden Yapılmamıştır?
 18. Telekomünikasyon Altyapı ve Şebekelerinden Alınması Gereken Geçiş Hakkı Bedelleri Neden Alınmamıştır?
 19. Belediyenin Taşıtlarına İlişkin Envanter Kayıtları İle Trafik Tescil Kayıtları Neden Uyuşmamaktadır?
 20. Borçlanma Sınırı Neden Aşılmıştır?
 21. Doğrudan Temin Yoluyla Yapılan Alımlar Neden Elektronik Kamu Alımları Platformu Üzerinde Kayıt Altına Alınmamıştır?
 22. İşçilerin Yıllık Ücretli İzinleri Neden Kanuna Uygun Olarak Kullandırılmamaktadır?
 23. Mali Hizmetler Uzmanı ve Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı Kadrolarına Neden Atamalar Yapılmamaktadır?
 24. Parasal Limitler Dâhilinde Yapılan Mal Alımlarında, Bütçeye Konulan Ödeneğin %10’u Kamu İhale Kurulunun Uygun Görüşü Alınmadan Neden Aşılmıştır?
 25. Elektrik Enerjisi Alımlarında İhale Mevzuatına Neden Uyulmamaktadır?
 26. Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesine Neden Konusu Dışında Hükümler Konulmaktadır?
 27. Süre Uzatımı Verilen Yapım İşinde İnşaat Sigortası (Bütün Riskler) Süresi Neden Uzatılmamıştır?
 28. Taşınmazların Tahsisi İşlemlerine İlişkin Neden Hatalı Uygulamalar Bulunmaktadır?
 29. Yevmiye Numaraları Tarihe Uygun Olarak Neden Müteselsil Sıra Takip Etmemektedir? Boş Yevmiye Maddeleri Neden Bulunmaktadır?

akenanoglu

alikenanoglu.net
Başa dön tuşu