Kanun TeklifleriTBMM Faaliyetleri

Kenanoğlu’ndan elektrik faturalarında indirim için kanun teklifi

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Ali KENANOĞLU, Katma Değer Vergisi Kanunu, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanunu’nda değişiklik yapılması için kanun teklifi verdi. Kenanoğlu tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na sunulan kanun teklifinde elektrik faturalarında KDV oranının %1’e indirilmesi, TRT payı, kayıp-kaçak ve okuma bedellerinin de kaldırılması amaçlanıyor. Yaşanan ekonomik kriz ve elektrik faturalarına üst üste yapılan zamlar kanun teklifine gerekçe olarak gösterildi.

Kanun teklifi metni gerekçesiyle beraber aşağıda yer almaktadır.


 

 

 

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

 

 

Katma Değer Vergisi Kanunu, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi Kanun Teklifim gerekçesi ile birlikte ekte sunulmuştur.

Gereğini arz ederim.

 

 

 

 

 

GEREKÇE

2021 Temmuz ayı itibariyle elektrik fiyatlarına %15 zam yapılması, dar gelirli ailelerin ödeme bütçesine önemli bir külfet olarak yansıyacaktır. Elektrik Mühendisleri Odasının hesaplamalarına göre bir evdeki asgari tüketim üzerinden 4 kişilik bir ailenin 230 kilovatsaat (kWh) elektrik harcadığı dikkate alındığında, konutların fon ve vergi kesintileri dahil aylık elektrik faturalarının 210 TL’yi geçeceği açıklanmıştır.

Türkiye`nin enerji üretiminde ithal kaynaklara bağımlılığı ve Türk Lirası`nda son dönemde yaşanan değer kaybının yanı sıra, yenilenebilir enerji, kömür ve doğalgaz santralları için verilen alım garantileri zamların bir kısır döngü şeklinde devam edeceğine işaret etmektedir. Elektrik fiyatlarındaki zam hemen hemen tüm ürünlerin fiyatlarının da artmasına neden olacak, ekonomik kriz ve salgın koşullarında zaten zor durumda olan geniş halk kesimlerinin sıkıntıları daha da artacaktır.

Türkiye’de elektrik tüketim bedeline ek olarak, %18 KDV, %1 TRT Payı, Enerji Fonu, Elektrik Tüketim Vergisi gibi kalemler ile birlikte kayıp-kaçak bedeli ve sayaç okuma işlemi de faturalara yansıtılmaktadır.

Elektrik faturalarında yer alan bu kesintilerin üzerine periyodik zamların yapılması vatandaşlarımızı zor duruma düşürmektedir. Dar gelirli ailelerinin doğalgaz, kira, su, gıda gibi temel harcamalarının yanı sıra elektrik fiyatlarına yapılan zamlar aileleri ekonomik sıkıntılar nedeniyle intihara kadar sürüklemektedir.

Konutlarda zorunlu ihtiyaç olarak kullanılan elektrikten alınan vergi ve fonların kaldırılması, tüketiciyi ilgilendirmeyen kesintilere son verilmesi, sosyal devlet olmanın gereğidir. Elektrik dağıtım şirketlerine sağlanan kolaylıklar, tüketicilerden esirgenmemelidir.

Bu kanun teklifinin verilmesinde Elektrikte KDV Oranının %1’e İndirilmesi, TRT Payının Kaldırılması, Kayıp-Kaçak ve Okuma Bedellerinin Tüketiciye Yansıtılmaması ile vatandaşlarımızın üzerindeki ekonomik yükünün bir nebze azaltılabilmesi amaçlanmıştır.

 

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- Katma Değer Vergisi Kanunun 28 inci maddesine bir cümle eklenerek, faturalarından alınan KDV oranının % 18’den %1 düşürülmesi ile vatandaşlarımızın üzerindeki yükün bir nebze azaltılması amaçlanmıştır.

MADDE 2- TRT gelirleri arasında sayılan elektrik enerjisi hasılatından ayrılacak paylar ifadesi kaldırılarak, vatandaşlarımızın üzerindeki yükün bir nebze azaltılması amaçlanmıştır.

MADDE 3- TRT gelirleri arasında sayılan elektrik enerjisi hasılatından bu Kanuna göre ayrılacak paylar ifadesi kaldırılarak, vatandaşlarımızın üzerindeki yükün bir nebze azaltılması amaçlanmıştır.

MADDE 4- TRT gelirlerine intikal ettirilmesi gereken bedeller kaldırılarak, vatandaşlarımızın üzerindeki yükün bir nebze azaltılması amaçlanmıştır.

MADDE 5- TRT gelirlerine intikal ettirilmesi gereken bedeller kaldırılarak, vatandaşlarımızın üzerindeki yükün bir nebze azaltılması amaçlanmıştır.

MADDE 6- Elektrik Piyasası Kanunu’nda geçen, teknik ve teknik olmayan kayıplar ifadeleri kaldırılarak ve sayaç okuma bedellerinin tüketiciye yansıtılmayacağı ile ilgili bir cümle eklenerek vatandaşlarımızın üzerindeki yükün bir nebze azaltılması amaçlanmıştır.

MADDE 7- Yürürlük maddesidir.

MADDE 8- Yürütme maddesidir. 

 

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU, TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GELİRLERİ KANUNU VE ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesine aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Bu hususlar dışında, konutlara elektrik tesliminde katma değer vergisi oranı %1’dir.”

MADDE 2-  4/12/1984 tarihli ve 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununun 1 inci maddesinde yer alan “elektrik enerjisi hasılatından ayrılacak paylar” ibaresi madde metninde çıkarılmıştır.

MADDE 3- 3093 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4- 3093 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5- 3093 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6- 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (şş) bendi yürürlükten kaldırılmış, 17 nci maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendinin ikinci cümlesinde yer alan “teknik ve teknik olmayan kayıpları ile” ibaresi, (ç) bendinde yer alan “teknik ve teknik olmayan kayıp maliyeti,” ibaresi madde metninden çıkarılmış, (ç) bendinin üçüncü, dördüncü ve beşinci cümleleri yürürlükten kaldırılmış ve bende aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Teknik ve teknik olmayan kayıp ile sayaç okuma bedeli adı altındaki maliyetler tüketicilere yansıtılmaz.”

MADDE 7- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

akenanoglu

alikenanoglu.net
Başa dön tuşu